Fundacja In Posterum

założona w 2003 roku organizacja o charakterze non - profit, której celem jest wspieranie rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego oraz walka z wykluczeniem społecznym. Odbiorcami naszych usług są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieci i młodzież wychowujący się w tych rodzinach.

NASZE DOŚWIADCZENIA

Największym atutem fundacji jest wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu nowotarskich kompleksowych metod aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kadra zatrudniona w fundacji oraz jej współpracownicy wykorzystują metody angażujące uczestników w tym przede wszystkim formy warsztatowe oraz podejście indywidualne dostosowane do specyficznych potrzeb adresatów wsparcia. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu: szkoleń dla pracowników publicznych instytucji pomocowych, badań społecznych diagnozujących sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zasoby placówek wspierających. Zrealizowane w ostatnich latach projekty, w tym w szczególności: "Asystent Rodziny" oraz "Asystent Rodziny Zawód Przyszłości" przyczyniły się do ulepszenia standardów pracy w regionalnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz zaowocowały przygotowaniem modelowego wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ważnym zasobem fundacji jest także doświadczenie w realizacji lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych  projektów finansowanych ze środków EFS.

(czytaj więcej o projektach fundacji - http://www.inposterum.pl/projekty.html)

ZESPÓŁ = INSPIRACJA

Nie jesteśmy wielką organizacją. Na stałe w działania fundacji zaangażowanych jest 7 osób, w tym 1 wolontariusz.  Nasza siła tkwi w zespole złożonym z pracowników nastawionych na doskonalenie umiejętności, realizację własnych pasji i zainteresowań, odkrywanie nowych talentów i możliwości ich wykorzystania w działaniach skierowanych do grup/osób potrzebujących wsparcia. Taka postawa pozwala nam na stałe poszerzanie horyzontów naszego działania.

IN POSTERUM = KU PRZYSZŁOŚCI

Otwartość na nowe wyzwania  pozwoliła nam na nawiązanie współpracy z wieloma europejskimi partnerami zainteresowanymi realizacją  przedsięwzięć integracyjnych, edukacyjnych, badawczych. Udział w projektach międzynarodowych zaowocował odkryciem potencjału edukacji pozaformalnej oraz chęcią jej propagowania i wykorzystywania w działaniach ukierunkowanych na inspirowanie ludzi młodych oraz edukatorów młodzieżowych. Naszym kolejnym celem jest utworzenie międzynarodowego THINK TANKU - międzynarodowego i interaktywnego ośrodka badań, analiz i wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie.

IWONA TWOREK

Socjolog, specjalista pracy socjalnej, Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy socjalno-zawodowej z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie. Posiada własny, autorski model indywidualnego wsparcia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Inicjatorka nowych, innowacyjnych rozwiązań modelowej pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej. Od 2003 roku fundator i prezes Fundacji In Posterum. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.

MARTA BERNAŚ

Doktor socjologii, konsultant socjolog w Ośrodku Wsparcia MOPS we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w projektach naukowych dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autorka publikacji socjologicznych o systemie penitencjarnym w Polsce, oraz zmianie instytucjonalnej. Współpracuje z Fundacją In Posterum od 2013 roku – jest współautorką publikacji „Problemy wdrożeniowe asystencji rodzinnej w świetle doświadczeń i opinii jej adeptów”. Lubi koty.

ANITA RADZISZEWSKA – RAK

Socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych oraz poruszania się po rynku pracy. Posiada sześcioletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież , osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby bezdomne, członkowie społeczności Romskiej). Absolwentka Projektu „Cyber ręka lidera” - Wspieranie liderów przemian społecznych w Polsce” (2009). Doświadczenie w przygotowaniu i realizowaniu projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych z EFS. Współpracuje z Fundacją In Posterum od 2009 roku (od 2014 specjalistka ds. współpracy ponadnarodowej). Absolwentka warsztatów z zakresu wykorzystania edukacji pozaformalnej („Learn and train with all senses”; program Grundtvig; Schwerin – Niemcy 2014) oraz treningu „Open up” dla organizatorów wymian młodzież owych w ramach programu ERASMUS + (Bratysława, Słowacja 2014). Wieloletnia instruktorka ZHP – organizatorka spotkań , szkoleń dla młodzieży.