Wsparcie rodzin w Prowincji Górnej Austrii

Rodzice mogą korzystać z poradnictwa edukacyjnego i rodzinnego, gdy zauważą pojawienie się problemów wychowawczych. Główne problemy wystepujące w trakcie wychowania dzieci to kłótnie, brak kontaktu z dzieckiem etc. Istnieje także możliwość, że samo dziecko szuka pomocy, gdy widzi, że w rodzinie występują konflikty lub jest problem. Liczba programów edukacyjnych związanych z wychowaniem wzrosła, wraz ze zwiększeniem zainteresowania sprawami młodzieży. Pracownicy socjalni mają specjalne oferty dla rodzin, które stykają się z różnymi problemami.

Jeśli pracownik socjalny zaleci rodzinie poradnictwo rodzinne musi najpierw porozmawiać z nią  ustalić zakres działania i podpisać z nimi umowę dotyczącą współpracy. Wszędzie proponowana jest pomoc psychologiczna i socjalna, a w niektórych przypadkach można również uzyskać porady lekarza lub prawnika.

Place exchange

Pracownicy socjalni wiedzą, że trudno jest czasem bardzo szybko znaleźć miejsce dla dziecka, gdy musi zostać oddzielone od rodziny. Od 2011 roku w Górnej Austrii istnieje grupa wsparcia mieszkaniowego – nazywa się PLACE EXCHANGE i jest to lista wolnych miejsc w placówkach dla dzieci w potrzebie.  Taka dobra współpraca umożliwia szybkie przekazywanie informacji i aktualizowanie bazy mieszkalnej dla dzieci i młodzieży. Istnieje również lista rodzin zastępczych, w których mogą znajdować się wolne miejsca dla dzieci. Należy pamiętać, że przekazanie dziecka do rodziny zastępczej wiąże się z pracą zwiazaną z orzekaniem i opiniowaniem sytuacji dziecka.

Niestety pomimo dużej bazy lokalowej trudno jest znaleźć wolne miejsca do zamieszkania dla dzieci, dlatego też w najbliższych latach zostaną wprowadzone alternatywne formy opieki, a także rozszerzone zostanie wsparcie interwencyjne.

Multi-professional diagnostic team – Zespoły specjalistów i diagnostów MDT

Pracownicy socjalni w Górnej Austrii piszą rocznie tysiące diagnoz dotyczących rodzin i dzieci. Bazują oni w swych opiniach na doświadczeniu, obserwacjach, ale również współpracują ze środowiskiem rodziny i innymi fachowcami, takimi jak pracownicy szkół i przedszkoli, psycholodzy, psychiatrzy. Jeśli potrzebują, mogą także rozmawiać z lekarzem. Takie szerokie spektrum kontaktów uruchamia się wówczas, gdy pracuje się z rodziną wieloproblemową i nie można w długim czasie rozwiązać problemów, a rodzina nie chce współpracować.  Wówczas to spojrzenie z różnych stron na rodzinę  pozwala nabrać nowej perspektywy.

Każde zgłoszenie o podejrzeniu zagrożenia dla dzieci musi być sprawdzone. Wówczas organizacja zajmująca się pomocą dzieciom sprawdza jak wygląda sytuacja, a później w razie potrzeby wydawana jest jeszcze jedna opinia – tu zazwyczaj jest opinia specjalisty. Czasami też pracownicy socjalni zgłaszają się o pomoc do głównego departamentu zajmującego się sprawami dzieci i młodzieży – jest to departament usług psychologicznych, który wspiera pracowników socjalnych w diagnozach psychologicznych. Podstawą do dalszych działań związanych z rodziną jest wstępna opinia pracownika socjalnego. W opinii tej zostaje umieszczona informacja o sytuacji rodziny i o planowanych działaniach (jeśli są potrzebne). Cały proces odbywa się przy jak największym udziale rodziców. W 2011 roku na 6112 zgłoszeń o problemie zagrożenia dziecka, ponad połowa (55%) okazała się  bezzasadna – nie było potrzeby interwencji pracownika socjalnego. Około 22,6% rodzin potrzebuje ciągłego towarzyszenia i kontroli. W rodzinach tych dziecko nie zostało zabrane, jednak taka możliwość musi zostać zminimalizowana, stąd zalecana jest dalsza praca.

Pomoc i opieka

Jeśli dziecko znajduje się w potrzebie odpowiednie służby podejmują działania do zabezpieczenia bezpieczeństwa dziecka. Wówczas spisywany jest plan pracy z rodziną. Plan pracy obejmuje:

  • Ocenę rzeczywistą sytuacji rodziny
  • Cele i sposoby pracy
  • Ocenę możliwosci rodziny i realizacji założonych celów

Co najmniej co pół roku następuje dyskusja na temat realizacji planu pracy. Mogą wówczas następować zmiany w zapisach planu pracy, pojawiać się nowe cele.

POMOC RODZINOM

Praca nad pomocą dziecku zaczyna się w momencie zgłoszenia problemu. Zgodnie z prawem, rodziny muszą współpracowanć z pracownikami i z instytucjami w ramach opieki i edukacji. Usługi te, nazywane usługami socjalnymi są kompleksowe, łatwe i dostępne dla każdego potrzebującego.

Cele podejmowanych działań to:

  • Radzenie sobie z trudnościami pojawiającymi się w wychowaniu dzieci
  • Pomoc w konkretnych sprawach, problemach

Pomoc udzielana rodzinom ze względu na zapotrzebowanie:

  • Poradnictwo dla rodziców, edukacja rodzicielska, ośrodki dla rodziców i dzieci
  • Zajęcia rekreacyjne dla dzieci, wakacje dla samotnych rodziców, granty na wakacje rodzinne
  • Działania streetworkingowe, praca socjalna
  • Szkolna praca socjalna, poradnictwo edukacyjne, ośrodki wsparcia dla dzieci, domy dla matki z dzieckiem, noclegownie

Usługi te są nadzorowane prawnie przez okręgowe władze administracyjne.

Wzmocnenie komptenecji rodzicielskich w zakresie edukacji

Pierwsze lata życia są jednymi z najważniejszych w rozwoju dziecka. Rodzicielstwo wymaga dużej dozy odpowiedzialności i często, dla niektórych rodziców, jest to bardzo trudne zadanie. Dzisiejsi rodzice mają jedynie wiedzę teoretyczną na temat wychowywania dzieci. Dlatego też ośrodki związane z opieką nad dziećmi mają wiele propozycji dla rodziców, które mogą ich wzmocnić edukacyjnie. Uzyskują przez to możliwość wymiany doświadczeń między sobą, współdziałania z innymi rodzinami.

Poradnictwo i wsparcie dla rodzin w trudnościach

Dzieci i rodziny często znajdują się w sytuacjach, z którymi sobie nie radzą. Nawet jeśli nie ma dosłownego zagrożenia dla dziecka, to jednak ważnym jest, aby osoba z zewnątrz pomogła w oswojeniu sytuacji, albo spojrzała z zewnątrz na rodzinę. Spojrzenie takie może pomóc w wielu aspektach – odnalezieniu zasobów rodziny, znalezienia źródła konfliktu etc. Pomoże to w wypracowaniu ścieżki pomocy dla rodziny.

 EDUKACJA WSPARCIA

Pomoc i wsparcie

Jeśli dobro dziecka jest zagrożone podejmowane są działania dostosowywane indywidualnie. Plan pomocy opisuje powody podjęcia pracy z dzieckiem oraz cele, które należy osiągnąć. Rodzina wraz z dzieckiem wspólnie musi partycypować w wypełnianiu planu pracy. Realizacja tej pomocy jest zlecona organizacjom pozarządowym.  Superwizja dokonywana jest na podstawie planu pomocy.

Planowanie rozwoju pomocy dzieciom i rodzinie

Polityka pomocy jest taka, aby dziecko pozostało w rodzinie. Od 1990 w Górnej Austrii zaczęto tworzyć sieć pomocową dla dorosłych i dzieci z problemami. W dniu 31.12.2011 w Górnej Austrii było 2963 dzieci i osób młodych, którzy potrzebowali nadzoru i pomocy edukacyjnej. Od 2001 roku liczba środków na te przedsięwzięcia wzrosła o 135%.

Obecnie służby pomocowe dla dzieci i młodzieży działają szybciej, są mniej inwazyjne. Działając natychmiastowo zwiększają szansę na szybkie zażegnanie konfliktów.